Hvad er MED?

MED står for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. Læs her om MED-samarbejdet, MED-aftalen og de forskellige udvalg.

Formålet med MED-aftalen er at optimere arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem ledel­se og medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Målet er i sidste ende at skabe attraktive arbejdspladser og rum for faglig udvikling og samarbejde.

Med MED-aftalen sætter vi en stor kulturforandring i gang. Vi vil væk fra ”dem og os-kulturen” og i stedet arbejde for en ”vi-kultur”, hvor ledel­ses- og medarbejderniveauet er hinandens forudsætninger, og hvor admi­nistration og kernedrift ser hinanden som to uundværlige parter.

MED-organisationen

Overordnet er MED-organisationen fordelt på to niveauer:

  • Et HovedMED-udvalg, som går på tværs af hele Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Flere LokalMED-udvalg, som fordeler sig i de lokale områder og centre i Børne- og Ungdomsforvaltningen

På hver enkelt arbejdsplads med over fem ansatte etableres desuden en TRIO bestående af daglig leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

MED-organisationen skal fungere i tæt sammenhæng med ledelsesstrengen, der har til opgave at sikre, at MED-organisationen anvendes til at understøtte den faglige og strategiske udvikling på den enkelte arbejdsplads.

Nøglebegreber i MED-aftalen

MEDindflydelse

Medindflydelse betyder, at medarbejderne har ret til at få indflydelse på arbejdsforhold, personaleforhold, arbejdsmiljøforhold og samarbejdsfor­hold. Det betyder, at der skal være åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter, inden ledelsen træf­fer beslutninger.

MEDbestemmelse

Medbestemmelse defineres som en fælles beslutning, truf­fet i enighed på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere.

Medbestemmelse indebærer, at der fastlægges retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsfor­hold og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompeten­ceområde.

MEDansvar

Både ledelse og medarbejdere har ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det indebærer en fælles forpligtelse til at formidle, skabe forståelse for, overholde og arbejde for de fælles beslutninger, der bliver truffet.

Både medarbejdere og ledere skal tage ansvar for og bakke aktivt op om de beslutninger, I træffer i fællesskab – også når beslutningen strider mod egne overbevisninger.

Tillidsdagsorden

Tillidsdagsordenen er grundstenen i MED-aftalen. Ledere skal have til­lid til sine medarbejdere og tro på, at de i kraft af deres faglighed træffer de rigtige beslutninger. Samtidig skal medarbejderne have tillid til, at deres leder agerer som en stærk, tydelig og professionel leder.

Tillid indebærer en styrkelse af tillidskulturen og den dialogbaserede le­delse. MED-aftalen vil bidrage til udvikling af tillidsdagsordenen i BUF via medbestemmelse, medindflydelse og medansvar. MED-aftalen kan være medskaber af tillidskulturen og dermed til den ønskede kulturæn­dring.

Professionel uenighed

Vi har forskellige fagligheder, og det har værdi for kulturen, hvis alle fagligheder kommer i spil. På den måde kan vi fremme den faglige krea­tivitet og skabe rum til forskelligheder.

Der skal være plads til en åben, aktiv og fordomsfri dialog: Vi skal turde sige vores mening om forhold på arbejdspladsen, og vi skal lytte til hinandens meninger. Vi skal turde udfordre hinanden. Der skal være plads til at være fagligt uenige, og det er lederens opgave at skabe rum til den professionelle uenighed.

Stærk, tydelig og professionel ledelse

Ledelsen spiller en vigtig rolle i MED-arbejdet, og det kræver en stærk, tydelig og professionel leder, som:

  • har tillid til sine medarbejdere og er bevidst om sin ledelsesrolle og sin ledelsesadfærd
  • skaber tydelige grundlag for beslutninger
  • tager sine medarbejdere med på råd
  • ikke skjuler ubehagelige beslutninger, men tør sige tingene, som de er
  • tør lade sig repræsentere af andre og kan repræsentere sin enhed i professionelle sammenhænge

BUFs MED-aftale er indgået den 28. maj 2013 og revideret den 1. januar 2015. Find den nedenfor.