Trio

Alle arbejdspladser i BUF har en Trio bestående af en daglig leder, en arbejdsmiljørepræ­sentant og en tillidsrepræsentant. Læs her om Trio-samarbejdet.

Trio'en er dagligdagens livsnerve i MED-samarbejdet. Det er her vi taler helt nært om lokale forhold og det, der bøvler og skal håndteres. Trio'en skal udarbejde retningslinjer for arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold, der sikrer, at medarbejderne får medindflydelse og medbestemmelse.

MED-opgaven stiller store krav til både tillids- og arbejdsmiljørepræsentan­ter og ledelse. Derfor er  er det vigtigt at blive klædt godt på til opgaven, dels af den Trio og LokalMED, man træder ind i, og dels ved at gennemføre den obligatoriske MED-uddannelse inden for det første år.

For at MED-arbejdet kan blive en succes, er det vigtigt, at Trio'en aktivt bruger nøglebegreberne fra MED-aftalen. Det gælder både i hverdagen og på lang sigt, når I arbejder med jeres personalepolitikker og retningslinjer, hvor nøglebegreberne skal foldes ud og tilpasses jeres enhed.

Hvad laver Trio?

Opgaver for Trio
 • Forhold omkring organisering og tilrettelæggelse af arbejdet
 • Arbejde med trivsel og udvikling i afdelingen
 • Arbejdsmiljø, herunder APV
 • Samarbejde med LokalMED
 • Binde arbejdet i LokalMED sammen med arbejdspladsens øvrige arbejde med medbestemmelse, medindflydelse og medansvar
Opgaver for Trio med særligt hensyn til arbejdsmiljø
 • Løbende overvågning af sikkerhed og sundhed og løsning af problemer hermed
 • Kontrol af, at sikkerhedsforanstaltninger virker og anvendes – samt at der gives effektiv oplæring og instruktion
 • Inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i planlægningen ved nye arbejdsopgaver, ændring af arbejdets organisering, om-, til-, og nybygning, indføring af ny teknologi, indkøb og brug af nye stoffer og materialer
 • Agere som nøglepersoner i APV-arbejdet
 • Undersøgelse af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil
 • Registrering af arbejdsskader og forebyggelsestiltag på baggrund heraf

Se nedenstående inspirationsguide om Trio-samarbejdet

Læs folderen om Trio og LokalMED